ODLUKA DISCIPLINSKE KOMISIJE KFS

Disciplinska komisija Karate Federacije Srbije na sednici održanoj dana 3. februara 2019. godine, donela je

ODLUKU

Dobrivoje Simić, predsednik Karate kluba „Winer“ iz Novog Sada, predsednik Upravnog odbora i skupštine Karate kluba „Winer“ iz Novog Sada

 

Odgovoran je

Što je svestan zabranjenosti svojih radnji koje je hteo i izvršio tokom 2018. godine pa sve do pokretanja disciplinskog postupka protiv njega, preko društvenih mreža, javno i u neposrednim kontaktima sa licima u sistemu karate sporta u Srbiji, iznosio neistinite navode kojim je grubo narušio ugled Karate Federacije Srbije a samim tim i grubo narušio čast i ugled karate sporta u celini.

Kako su se u opisanim radnjama Dobrivoja Simića stekla sva bitna obeležja težeg prekršaja iz čl. 23. st. 2. tač. 13. Disciplinskog pravilnika Karate Federacije Srbije, pri čemu je grubo povredio i zabranu diskriminacije u sportu regulisanu odredbom čl. 4. st. 3. Zakona o sportu kojom je zabranjena svaka neposredna i posredna diskriminacija, uključujućii govor mržnje, po bilo kom osnovu, sportista, sportskih stručnjaka, sportskih organizacija i drugih lica učesnika u sistemu sporta na otvoren ili prikriven način, a koja se zasniva na nekom stvarnom ili pretpostavljenom ličnom svojstvu, pa se Dobrivoje Simić

 

KAŽNJAVA

Novčanom kaznom od 70.000,00 dinara koju je dužan plaiti u roku od 8 dana od dana pravnosnažnosti ove odluke na račun Karate Federacije Srbije, pod pretnjom prinudnog izvršenja.