UZRASNE I TEŽINSKE KATEGORIJE ZA 2019/2020.

Pred početak nove takmičarske sezone Karate fedracija Srbije objavljuje Uzrasne i težinske kategorije za takmičarsku 2019/2020. sezonu.

 

Pored toga ponovo se objavljuju izmene i dopune Takmičarskog pravilnika KFS koje se usvojene 24.03.2019. godine.

 

BORBE

 

Član 13.

Takmičenja u borbama su:

 1. pojedinačna prvenstva u težinskim kategorijama za pionire i pionirke, muške i ženske nade, kadete i kadetkinje, juniore i juniorke i seniore i seniorke;
 2. ekipna prvenstva u apsolutnoj kategoriji za pionire i pionirke, muške i ženske nade, kadete i kadetkinje, juniore i juniorke;
 3. liga takmičenje u apsolutnoj kategoriji za seniore i seniorke;
 4. pojedinačni kupovi po težinskim kategorijama za: pionire i pionirke, muške i ženske nade, kadete i kadetkinje, juniore i juniorke i seniore i seniorke;
 5. ekipni kupovi u apsolutnoj kategoriji za: pionire i pionirke, muške i ženske nade, kadete i kadetkinje, juniore i juniorke i seniore i seniorke.
 6. Trofej Srbije u težinskim kategorijama za mlađe seniore i mlađe seniorke;
 7. Nacionalni karate turnir – Zlatni pojas,
 8. Nacionalni karate turnir – Dunav kup
 9. Nacionalni karate turnir – Beogradski pobednik;
 10. Play off (osvajači medalja) u uzrasnim kategorijama kadeta i juniora, (kup Srbije) i seniora (prvenstvo Srbije), a može se organizovati na osnovu odluke UO KFS;
 11. Turniri serije A, B i C.

 

KATE

 

Član 14.

Takmičenja u katama su:

 1. pojedinačna prvenstva za: poletarce i poletarke, pionire i pionirke, muške i ženske nade, kadete i kadetkinje, juniore i juniorke i seniore i seniorke;
 2. ekipna prvenstva za: poletarce i poletarke, pionire i pionirke, muške i ženske nade, kadete-juniore i kadetkinje-juniorke i seniore i seniorke;
 3. pojedinačni kupovi za: poletarce i poletarke, pionire i pionirke, muške i ženske nade, kadete i kadetkinje, juniore i juniorke i seniore i seniorke;
 4. ekipni kupovi za: poletarce i poletarke, pionire i pionirke, muške i ženske nade, kadete-juniore i kadetkinje-juniorke i seniore i seniorke;
 5. Trofej Srbije za mlađe seniore i mlađe seniorke;
 6. Nacionalni karate turnir – Zlatni pojas
 7. Nacionalni karate turnir – Dunav kup
 8. Nacionalni karate turnir – Beogradski pobednik;
 9. Play off (osvajači medalja) u uzrasnim kategorijama kadeta i juniora, (kup Srbije) i seniora (prvenstvo Srbije), a može se organizovati na osnovu odluke UO KFS;
 10. Turniri serije A, B i C

 

POJEDINAČNA I EKIPNA TAKMIČENjA U BORBAMA (prvenstva i kup)

 

Član 16.

Jedan karate klub u ekipnom takmičenju na nivou Srbije može da učestvuje samo sa jednom ekipom i samo u jednoj ligi.

Uzrasne kategorije u borbama ekipno na prvenstvima: pionirke (3+1 aps), pioniri (3+1 aps), ženske nade (3+1 aps), muške nade (3+1 aps), kadetkinje (3+1 aps), kadeti (3+1 aps), juniorke (3+1 aps), juniori (3+1 aps), seniorke liga (3+1 aps), seniori liga (5+2 aps).

Uzrasne kategorije u borbama ekipno na kupovima: pionirke (3+1 aps), pioniri (3+1 aps), ženske nade (3+1 aps), muške nade (3+1 aps), kadetkinje (3+1 aps), kadeti (3+1 aps), juniorke (3+1 aps), juniori (3+1 aps), seniorke (3+1 aps), seniori (3+1 aps).

Uzrasne kategorije u borbama ekipno na Trofeju Srbije: mlađe seniorke (3+1 aps) i mlađi seniori (3+1 aps).

Uzrasne kategorije u borbama ekipno na nacionalnim turnirima: pionirke (3+1 aps), pioniri (3+1 aps), ženske nade (3+1 aps), muške nade (3+1 aps), kadetkinje (3+1 aps), kadeti (3+1 aps), juniorke (3+1 aps), juniori (3+1 aps), mlađe seniorke (3+1 aps), mlađi seniori (3+1 aps), seniorke (3+1 aps), seniori (3+1 aps).

 

NACIONALNI TURNIRI SRBIJE

 

Član 29a

Nacionalni turniri Srbije su takmičenja od posebnog značaja za razvoj sporta na nivou Republike Srbije a to su Nacionalni turnir Srbije – Zlatni pojas, Nacionalni turnir Srbije – Dunav kup i Nacionalni turnir Srbije – Beogradski pobednik.

 

TROFEJ SRBIJE

 

Član 29a

Trofej Srbije je takmičenje za mlađe seniore i mlađe seniorke.

 

TURNIRI SERIJE A, B I C

 

Član 29b

Turniri serije A, B i C su takmičenja koja imaju za cilj razvoj i popularizaciju karate sporta.

Svi klubovi tehnički organizatori turnira serije A, B ili C dužni su da uplate Karate Federaciji Srbije 10% od propisane kotizacije za svakog sportistu koji je nastupio u pojedinačnoj i 10% od kotizacije u ekipnoj konkurenciji na tom turniru s tim da navedeni iznos ne može biti manji od 10% od propisane kotizacije  za minimalno propisani broj takmičara u zavisnosti koje je serije turnir (A, B ili C). Rok za izvršenje navedene uplate kao i uplate svim službenim licima je 8 dana od prijema naloga. U slučaju neizvršenja uplate u predviđenom roku klub ne može da nastupa ni na jednom takmičenju.

Kriterijumi za organizaciju Turnira serije A su učešće najmanje 3 države, najmanje 20 klubova, najmanje 300 takmičara, da se odvija na najmanje 3 borilišta u dvorani sa najmanje 300 mesta i na kome je kotizacija 1500,00 dinara  u pojedinačnim konkurencijama.

Kriterijumi za organizaciju Turnira serije B su učešće najmanje 3 regiona, najmanje 12 klubova, najmanje 200 takmičara, da se odvija na najmanje 2 borilišta u dvorani sa najmanje 200 mesta i na kome je kotizacija 1200,00 dinara  u pojedinačnim konkurencijama.

Kriterijumi za organizaciju Turnira serije C su učešće najmanje 7 klubova, najmanje 100 takmičara, da se odvija na najmanje 1 borilištu i na kome je kotizacija 1000,00 dinara u pojedinačnim konkurencijama.

Turniri serije A, B i C odvijaju se po kup sistemu sa punim repasažem, sa sklarećenim repasažem (od četvrtfinala) ili bez repasaža.

 

ŽALBE

 

Član 61.

Niko zbog suđenja ne može protestvovati kod članova Sudijskog panela.

Žalbe podnosi isključivo vođa ekipe ili trener u pisanoj formi odmah posle borbe koja ga je prouzrokovala (jedini izuzetak je kada se žalba odnosi na administrativne nepravilnosti) i predaje ih Delegatu takmičenja. Žalba se podnosi uz uplatu takse u iznosu od 50 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS i ostale žalbe rešava Komesar uz konsultacije sa Vrhovnim sudijom i Delegatom takmičenja (Komisija za žalbe).

Svaku žalbu u vezi sa primenom pravila mora trener ili vođa ekipe najaviti najkasnije u roku od jednog minuta nakon završetka borbe. Trener će zatražiti zvanični formular za žalbu od Delegata takmičenja i ima četiri minuta da ga završi, potpiše i podnese Delegatu takmičenja uz odgovarajuću naknadu. Komisija za žalbe će imati pet minuta da donese odluku.

Ako se žalba smatra neosnovanim Komesar takmičenja će usmeno saopšti podnosiocu žalbe da je protest odbačen, označi orginalni dokument rečju “ODBIJEN” i takav dokument potpisan od strane sva tri člana Komisije za žalbe prosledi uz svoj Izveštaj Kancelariji KFS. Deponovana sredstva za odbijenu žalbu se ne vraćaju podnosiocu.

Ako je žalba prihvaćena Komisija za žalbe će doneti odluku koja će se mera primeniti uključujući sledeće mogućnosti: (a) poništavanje predhodnih odluka koje se protive pravilima, (b) poništavanje rezultata održanih mečeva u grupi sa tačke gledanja pre incidenta, (c) ponavljanje mečeva koji su se desili pod dejstvom incidenta, (d) izdavanje preporuke Sudijskoj komisiji da sudije uključene u incident budu odgovarajuće kažnjene.

Ako se žalba smatra osnovanom Komesar takmičenja će usmeno saopšti podnosiocu žalbe da je žalba prihvaćena, označi orginalni dokument rečju “PRIHVAĆENO” i takav dokument potpisan od strane sva tri člana Komisije za žalbe prosledi uz svoj Izveštaj Kancelariji KFS. Deponovana sredstva za prihvaćenu žalbu se vraćaju podnosiocu.

 

Član 62.

U slučaju žalbe na odluku prvostepenog organa, vođa ekipe mora ili predati žalbu za drugostepeni organ Delegatu takmičenja ili najaviti žalbu u pisanom obliku i to u roku od 30 minuta po završetku takmičenja.

Najavljena žalba mora biti dostavljena kancelariji KFS u roku od dva dana uz uplatu takse u visini petostruke takse, a za ocenu blagovremenosti dostavljanja žalbe uzeće se u obzir datum poštanskog žiga.

 

Član 63.

Drugostepeni organ za rešavanje po pitanjima žalbi je Takmičarska komisija KFS. Rok rešavanja žalbe je 8 dana od dana dostavljanja žalbe. U slučaju pozitivnog rešenja žalbe uplaćena taksa se vraća žaliocu i to po pravosnažnosti odluke.

 

Član 64.

U slučaju žalbe na odluku drugostepenog organa, ista se podnosi Upravnom odboru KFS u roku od 8 dana od dana prijema rešenja drugostepenog organa, pri čemu se uplaćuje taksa u iznosu visine desetostruke takse. U slučaju pozitivnog rešenja uplaćeni iznos takse se vraća žaliocu po pravosnažnosti odluke.

 

AKREDITACIJE

 

Član 72a

Šef borilišta je u obavezi da pre početka meča izvrši uvid u akreditacione kartone takmičara i trenera i iste zadrži do kraja meča. U slučaju povrede pravila šef borilišta akreditacioni karton zadržava i predaje Delagatu takmičenja.

U slučaju da u toku meča trener ima potrebu da pređe na drugo borilište to može da učini pod uslovima da na novom borilištu obavezno na zapisnički sto spusti akreditaciju bez ometanja sudija i da mu kretanje do novog borilišta ne može biti između tatamija već isključivo pored ograde.

 

Uzrasne i težinske kategorije za 2019/2020.