ODLUKA DISCIPLINSKE KOMISIJE

Disciplinska komisija Karate federacije Srbije je dana 27.05.2019. godine, rešavajući po službenoj dužnosti, donela

 

ODLUKU

 

Karate klub Winner iz Novog Sada, ulica Todora Toze Jovanovića 4-A, matični broj 28815921, PIB 109142502, kažnjava se zabranom nastupa na period od jedne godine i novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 (petsto hiljada) dinara zato što je u klubu vođen trenažni proces od strane lica koje nema trenersku licencu. Utvrđena visina kazne mora se uplatiti u roku od 7 od dana pravosnažnosti odluke na tekući račun KFS, pod pretnom prinudne naplate preko Suda.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Po saznanju da karate klub Winner iz Novog Sada organizuje i sprovodi treninge a da je trenažni proces vođen od strane lica koje nema trenersku licencu Disciplinska komisija KFS je na osnovu člana 10. Disciplinskog pravilnika KFS dana 25.03.2019. godine karate klubu Winner iz Novog Sada dostavila zahtev da u roku od 8 (osam) dana dostavi Disciplinskoj komisiji Karate federacije Srbije spisak svih lica koja vode trenažni proces u karate klubu Winner iz Novog Sada, kopije njihovih diploma, kopije važećih licenci trenera kao i izjavu koji trener je angažovan za vođenje treniga koje uzrasne grupe. Karate klub Winner iz Novog Sada je navedeni zahtev primio dana 04.04.2019. godine i u predviđenom roku nije dostavio tražene podatke.

 

Disciplinska komisija Karate federacije Srbije je na osnovu rešavanja po službenoj dužnosti, na osnovu članova 35. i 36. Disciplinskog pravilnika KFS utvrdila činjenično stanje da karate klub Winner iz Novog Sada organizuje i sprovodi treninge a da je trenažni proces vođen od strane lica koje nema trenersku licencu čime je narušio Zakon o sportu Republike Srbije, član 27. stav 2 i 6, član 28. stav 6, i članove 26., 27. i 28. Pravilnika o članstvu i registraciji klubova, takmičara, trenera, ispitivača za zvanja, sudija, lekara i menadžera.

 

Imajući u vidu navedeno obrazloženje, prekršaj karate kluba Winner iz Novog Sada predstavlja teži disciplinski prekršaj shodno članu 23. Disciplinskog pravilnika Karate federacije Srbije.

 

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja Disciplinska komisija KFS je na osnovu članova 10., 14., 16., 17., 18., 19. i, 23. Disciplinskog pravilnika Karate federacije Srbije donela odluku kao u dispozitivu.

 

Kazna stupa na snagu 28.05.2019. godine danom donošenja Odluke od strane Disciplinske komisije KFS.

 

Na osnovu član 18. Disciplinskog pravilnika KFS kazna zabrane vršenja funkcije povlači i zabranu nastupa, i obratno.